Algeme Voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sluisgym
Sluisgym B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1086 VA) Amsterdam aan de Haringbuisdijk 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91037808;

Keycard
de elektronische toegangskaart welke verstrekt wordt door Sluisgym aan ieder Lid bij of na aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst met een vaste initiële looptijd;

Lid
een ieder die een overeenkomst sluit met Sluisgym teneinde van de faciliteiten van Sluisgym gebruik te kunnen maken;

Lidmaatschapsovereenkomst
de overeenkomst tussen een Lid en Sluisgym, welke tot stand komt op één van de wijzen als beschreven in artikel 2.1 en waar deze Lidmaatschapsvoorwaarden een integraal onderdeel van uit maken;

Lidmaatschapsvoorwaarden
de algemene voorwaarden zoals weergeven in dit document;

 • LID WORDEN EN LOOPTIJD
  • Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan op het moment dat:
   • het Lid alle verzochte informatie op het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend; of
   • het Lid alle verzochte informatie in het online inschrijfformulier (toegankelijk via Sluisgym.nl) heeft ingevuld en voor akkoord heeft bevestigd.
  • Een Lidmaatschapsovereenkomst kan gedurende veertien (14) dagen na aangaan daarvan worden herroepen door een Lid. Indien de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.
  • Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor (a) een vaste initiële looptijd van één (1), zes (6) of twaalf (12) maanden, welke vaste initiële looptijd bij aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt vastgelegd, of (b) een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Sluisgym. Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan.
  • Na afloop van de vaste initiële looptijd van een Lidmaatschapsovereenkomst wordt een dergelijke Lidmaatschapsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 • TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN
  • De faciliteiten van Sluisgym (met uitzondering van de receptie en het bargebied) zijn uitsluitend toegankelijk voor Leden. Sluisgym behoudt zich het recht voor om een Lid de toegang tot haar faciliteiten te ontzeggen.
  • Een Lid moet ieder bezoek aan de faciliteiten van Sluisgym registreren door middel van (a) het scannen van zijn/haar Keycard of (b), ingeval het desbetreffende lidmaatschap alleen recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Sluisgym, aanmelding bij de receptie van Sluisgym.
  • Een Keycard is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt in beginsel slecht eenmalig verstrekt. De Keycard en de faciliteiten van Sluisgym mogen uitsluitend gebruikt worden door het Lid aan wie de desbetreffende Keycard is verstrekt.
  • De faciliteiten van Sluisgym zijn toegankelijk gedurende de openingstijden zoals van tijd tot tijd weergegeven op Sluisgym.nl.
  • Sluisgym is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden en lesroosters te wijzingen, groepslessen te annuleren of delen van haar faciliteiten (tijdelijk) te sluiten voor onderhoud of anderszins. Een Lid heeft in een dergelijke geval geen recht op vermindering of restitutie van lidmaatschapsgelden.
 • PRIJZEN
  • Ieder Lid is Sluisgym een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de faciliteiten van Sluisgym, welke vergoeding betaalbaar is in overeenstemming met artikel 5. De toepasselijke verschuldigde vergoeding is:
   • voor de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst;
   • voor de periode na afloop van de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap: de toepasselijke vergoeding voor een maandelijks opzegbaar lidmaatschap zoals weergegeven op Sluisgym.nl;
   • voor een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten va Sluisgym, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst.
  • Sluisgym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen. Tenminste één (1) maand voor een prijswijziging worden de Leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft een Lid het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst binnen één (1) maand na de bekendmaking op te zeggen. Een Lid is niet gerechtigd om de Lidmaatschapsovereenkomst tussentijds op te zeggen, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet. Als deze laatste prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen drie (3) maanden na aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst, dan bestaat het recht tot opzegging.
 • BETALING EN RESTITUTIE
  • De overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten van Sluisgym moet maandelijks (en voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van Sluisgym) aan Sluisgym worden betaald. De eerste uiterlijke betalingsdatum van de abonnementskosten is de ingangsdatum van het lidmaatschap. De volgende betalingsdatum is telkens één maand na de voorgaande betalingsdatum.
  • Betaling moet plaatsvinden door middel van SEPA automatisch incasso. Het Lid machtigt Sluisgym om de aan Sluisgym verschuldigde vergoeding door middel van SEPA automatisch incasso af te schrijven van diens bankrekening. Het Lid is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening waarvan Sluisgym gemachtigd is de verschuldigde vergoeding te incasseren.
  • In afwijking van het vorengaande, moet een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Sluisgym bij het aangaan in zijn geheel worden betaald door middel van pinbetaling.
  • Betalingen die reeds door Lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd om welke reden dan ook, tenzij sprake is van een geldige herroeping door het Lid in overeenstemming met artikel 2.
  • Indien de door het Lid verschuldigde vergoeding niet uiterlijk op de desbetreffende betalingsdatum is ontvangen door Sluisgym, is Sluisgym gerechtigd het desbetreffende Lid de toegang tot de faciliteiten van Sluisgym te ontzeggen. Indien het desbetreffende Lid, na de eerste betalingsherinnering, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden de wettelijke incassokosten van minimaal €40 in rekening gebracht. Sluisgym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
 • CONSUMPTIES OP REKENING

Sluisgym kan (maar is niet verplicht) bepaalde Leden de mogelijkheid te bieden om consumpties van Sluisgym achteraf te betalen door middel van SEPA automatisch incasso, in welke geval artikel 5 overeenkomstig van toepassing is.

 • WIJZIGING VAN DE LIDMAATSCHAPSVORM
  • Indien (a) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (b) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs gelijk of hoger dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan deze Lid te allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuw lidmaatschapsvorm met ingang van de eerst volgende betalingsdatum[1]. In onderling overleg en tegen bijbetaling van het pro rata verschil tussen de huidige abonnementsvorm en de nieuwe abonnementsvorm, kan de nieuwe abonnementsvorm ook ingaan voor ingang van de eerst volgende betalingsdatum.
  • Indien (ii) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (ii) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs lager dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan deze Lid:
   • gedurende de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst, overstappen naar een dergelijke nieuw lidmaatschapsvorm na afloop van de initiële looptijd[2]; of
   • na afloop van de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst, overstappen naar een dergelijke nieuw lidmaatschapsvorm met ingang van de eerst volgende betalingsdatum.
  • OPZEGGING, VERHUIZING EN TIJDELIJKE STOPZETTING VAN HET LIDMAATSCHAP
   • Anders dan in overeenstemming met artikel 3 of 8.4, kan een Lid kan zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst:
    • gedurende de vaste initiële looptijd, uitsluitend opzeggen tegen het einde van de desbetreffende vaste initiële looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van die looptijd; of
    • na afloop van de vaste initiële looptijd, uitsluitend opzeggen per de volgende betalingsdatum en met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor die betalingsdatum.
   • Een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Sluisgym kan niet worden opgezegd.
   • Een Lid kan zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst opzeggen per e-mail aan memberships@gustavgym.nl.
   • Ingeval van langdurige ziekte, langdurige blessure en/of zwangerschap van het Lid, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd – na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring – tijdelijk stopzetten dan wel opzeggen per de volgende betalingsdatum. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. Het lidmaatschap kan maximaal drie (3) maanden worden stopgezet.
   • Indien een Lid in Amsterdam woont en naar buiten Amsterdam verhuist, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd – na overleg en overlegging van een bewijs daarvan – tussentijds opzeggen per de volgende betalingsdatum. In een dergelijk geval zullen het desbetreffende Lid en Sluisgym de verschuldigde vergoeding over de rest van de looptijd van het lidmaatschap (voor zover van toepassing) in gelijke delen voor hun rekening nemen.
   • Ingeval van afwezigheid vanwege vakantie van zeven (7) of meer dagen, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd van 12 of 24 maanden tijdelijk stopzetten met een maximum van vier (4) weken per jaar. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. De mogelijkheid tot tijdelijke stopzetting wegens vakantie bestaat niet voor lidmaatschappen met een looptijd van minder dan 12 maanden.
   • De geldigheid van een lidmaatschap dat alleen recht geeft op een bepaald aantal keren gebruik te maken van de faciliteiten van Sluisgym (een zogenaamde rittenkaart) eindigt zes (6) maanden na ingang van dat lidmaatschap.
  • PERSONAL TRAINING ABONNEMENTEN
   • Indien een vast aantal personal training sessies onderdeel is van de Lidmaatschapsovereenkomst, wordt het overeengekomen vaste aantal personal training sessies als 'credits' toegekend aan het Lid aan het begin van iedere betalingsperiode. Iedere 'credit' is geldig gedurende zes (6) weken na toekenning daarvan, waarna de desbetreffende 'credit(s)' vervallen. Verval van een 'credit' zal worden bepaald op basis van het 'first in / first out'-principe. Ongebruikte of vervallen 'credits' geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
   • Eén 'credit' geeft recht op één personal training sessie van circa 60 minuten door een door Sluisgym aan te wijzen personal trainer, waarbij met de voorkeur van een Lid uitdrukkelijk rekening zal worden gehouden.
   • De datum en tijd van een personal training sessie zal in overleg met de desbetreffende personal trainer worden afgestemd.
  • HUISREGELS
   • Ieder Lid dient zich gedurende zijn/haar lidmaatschap te houden aan de toepasselijke huisregels van Sluisgym. Sluisgym is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd te wijzigen.
   • Sluisgym heeft het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien (a) het Lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar of onaanvaardbaar gedrag (waaronder luidruchtig gedrag en onbetamelijke taalgebruik), (b) het Lid de huisregels van Sluisgym stelstelmatig overtreedt of (c) een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het desbetreffende Lid gebruik maakt van de Keycard van dat Lid.
   • Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd met behoud van de 'credit'. Indien een personal training sessie minder dan 24u voor aanvang daarvan worden afgezegd, zal een 'credit' worden afgeschreven van het lidmaatschap. Geplande groepslessen kunnen eveneens tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd.
  • RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
   • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van de faciliteiten van Sluisgym op welke wijze dan ook is geheel voor eigen rekening en risico van het Lid. Een Lid zal zich houden aan alle redelijkerwijs door Sluisgym gegeven aanwijzingen.
   • Een Lid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid (zoals bijvoorbeeld blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen) en alle informatie te verschaffen waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk is.
   • Sluisgym en haar bestuurders, werknemers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een Lid en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van een Lid en/of derden.
  • PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
   • Sluisgym verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Privacyverklaring op onze website (Sluisgym.nl).
  • OVERIGE BEPALINGEN
   • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vormen de door het Lid ingevulde inschrijfformulier en deze Lidmaatschapsvoorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Sluisgym en het desbetreffende Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, aanbiedingen, afspraken en alle andere correspondentie.
   • Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de bestuurders, werknemers en andere hulppersonen van Sluisgym. Voornoemde personen mogen op deze Lidmaatschapsvoorwaarden vertrouwen bij wijze van onherroepelijk derdenbeding om niet.
   • Afwijkingen van deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • WIJZIGING VAN DE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Sluisgym is gerechtigd deze Lidmaatschapsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De eventueel gewijzigde Lidmaatschapsvoorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap (al dan niet stilzwijgend) wordt verlengd. Ten aanzien van Lidmaatschapsovereenkomsten voor onbepaalde duur, geldt dat Sluisgym gerechtigd is de Lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie (3) maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  • Op de Lidmaatschapsovereenkomst en alle overeenkomsten door of met Sluisgym aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen een Lid en Sluisgym of anderszins worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 • TOT SLOT

Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2023.

* * *

[1]                Indien een lidmaatschap is ingegaan op 1 mei, eindigt de eerste betalingstermijn op 31 mei. Wanneer een Lid bijvoorbeeld wil overstappen naar een gelijke of hogere abonnementsvorm op 15 juli, zal de nieuwe abonnementsvorm ingaan op 1 augustus.

[2]                Indien een lidmaatschap met een initiële looptijd van 12 maanden is aangegaan op 1 mei, zal de overstap naar de nieuwe abonnementsvorm ingaan op de eerstvolgende 30 april.